Close

AGRILINK

Nosaukums: Agricultural knowledge: linking farmers, advisors and researchers to boost innovation / Lauksaimnieciskās zināšanas: zemnieku, konsultantu un pētnieku sadarbība inovāciju veicināšanai

Finansējuma avots: ES "Apvārsnis 2020" projekts, līgums nr. 727577.

Kopējais finansējums: EUR 4 999 966,49

Finansējums BSC: EUR 371 237,50

Īstenošanas periods: 01.07.2017.-31.05.2021. (pagarināts līdz 30.11.2021.)

Koordinators: Institut National de la Recherche Agronomique et Environnement (INRAE) (Francija)

Latvijas partneris: Nodibinājums "Baltic Studies Centre"

AGRILINK ir starptautisks pētniecisks projekts, ko finansē Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programma "Apvārsnis 2020". Projektu vada Francijas Nacionālais lauksaimniecības un vides pētījumu institūts (INRAE), un tajā piedalās 15 partnerorganizācijas no 13 Eiropas valstīm.

AgriLink mērķis ir veicināt ilgtspējīgas pārmaiņas Eiropas lauksaimniecībā, labāk izprotot lauksaimniecības konsultantu lomu zemnieku lēmumu pieņemšanā. AgriLink analizē un tiecas uzlabot lauksaimniecības konsultantu lomu astoņās lauksaimniecības inovāciju jomās, kurās atspoguļojas izaicinājumi, kas identificēti dokumentā “Stratēģiska pieeja ES lauksaimniecības pētniecībai un inovācijām”. Projekts veidots ar domu, ka lauksaimniecības konsultāciju pakalpojumu sniegšanas un inovāciju veicināšanas izvērtējumā ir apzināmas un iekļaujamas visas daudzveidīgās lauksaimniecības konsultācijas sniedzošās organizācijas.

Projekta metodoloģija balstās daudzu dalībnieku procesa (multi-actor) pārnozaru pieejā, kurā teorētiskās atziņas apvienotas ar inovatīvām pētnieciskajām metodēm. Tā ietver ‘mikro lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēmas’ (indivīdu un organizāciju kopums, no kuriem zemnieki saņem pakalpojumus un apmainās zināšanām) analīzi 26 pētījuma reģionos, sociāli tehniskās attīstības scenāriju izstrādi un ‘dzīvās prakses laboratorijas’, kurās kopā strādā zemnieki, konsultanti un zinātnieki. Pētījums sniedz zināšanas par zemnieku zināšanu un inovāciju mikrosistēmu, lauksaimniecības konsultāciju sniedzēju biznesa modeļiem un reģionālo lauksaimniecības konsultāciju sistēmu. Šīs iegūtās zināšanas ļaus novērtēt saimniecību, konsultāciju un pētniecības mijiedarbību efektivitāti viscaur Eiropā. Dzīvās prakses laboratorijās tiek izmēģinātas jaunas lauksaimniecības konsultāciju metodes un jauni praktiķu un pētnieku sadarbības modeļi. Sociāli tehnisko scenāriju veidošanā dažādu ieinteresēto grupu pārstāvji kopā izzinās attīstības ceļus uz ilgtspējīgāku lauksaimniecību.

Būtiski atzīmēt, ka AgriLink projekts tiek īstenots, integrējot kā zinātnieku, tā praktiķu atziņas un pieredzes. Projekta partneru vidū ir pārstāvji no dažādām zinātnes nozarēm (institucionālā ekonomika, inovāciju izpēte, lauksaimniecības zināšanu un inovācijas sistēmas izpēte, tīklu socioloģija), kā arī konsultanti no publiskām, privātām un lauksaimnieku organizācijām. Partneri no lauksaimniecības konsultāciju sniedzēju organizācijām iesaistās pētījuma rezultātu apstiprināšanā un izplatīšanā, lai līdzās zinātniskajai drošticamībai nodrošinātu arī to praktisko pielietojamību.

Latvijā padziļinātai lauksaimnieku zināšanu un inovāciju sistēmas izpētei izvēlēti divi gadījumi - bioloģisko augu aizsardzības metožu pielietojums Vidzemē un tiešā pārdošana Pierīgas reģionā. Savukārt dzīvās prakses laboratorijas darbība vērsta uz tiešsaistes platformas izstrādi, kas veicinātu saimniecību un ražotāju mijiedarbi ar konsultantiem dārzkopībā pārstrādes jomā.

Informācijas lapa par projektu latviešu valodā pieejama šeit.

Informācija par projektu angļu valodā pieejama šeit.

Buklets par projektu latviešu valodā pieejams šeit.

Projekta pastkarte latviešu valodā pieejama šeit.

BSC pētnieka Emīla Ķīļa bloga ieraksti par Latvijā veidojamo Dzīvās prakses laboratoriju (angļu valodā): http://livinglablv.blogspot.com/

TV sižets par projektu raidījumā "Izziņas impulss": https://www.youtube.com/watch?v=F_jwca5b5Kk&list=PLymB9KFvY5xC_MGwNyGy-2DUGyCJi3NlL&index=6&t=0s

Projekta konceptuālā ietvara teoriju pārskata daļai BSC izstrādātie materiāli (angļu valodā):

Prakses anotācijas (PA), kas balstītas AgriLink projektā gūtajās atziņās ir pieejamas gan EIP-AGRI datubāzē https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/agrilink-agricultural-knowledge-linking-farmers, gan izvērstākā formātā AgriLink projekta mājaslapas sadaļā https://www.agrilink2020.eu/our-work/practice-abstracts-agrilink2020/. No tām BSC pētnieku izstrādātās anotācijas gan angļu, gan latviešu valodā ir sekojošas:

Latvijas nacionālais ziņojums par gadījumu izpēti (angļu valodā): Kilis, E., Tisenkopfs,T., Adamsone-Fiskovica, A.,Šūmane, S., Grivins, M. 2019. The role of advisory services in farmers’ decision making for innovation uptake. Insights from case studies in Latvia. Deliverable 2.2: Synthesis Country Report. 

Latvijas nacionālais ziņojums par ES Saimniecību konsultatīvās sistēmas ieviešanu (angļu valodā): Kilis, E. 2020. Review of the implementation of EU-FAS policy in Member States of EU- Latvia. AgriLink project report.

Faktu lapa par saimniecību konsultatīvo sistēmu Latvijā (angļu valodā): https://www.agrilink2020.eu/wp-content/uploads/2020/09/latvia.pdf 

Prezentācija par Latvijas dzīvās prakses laboratorijas darbību: https://fruittechcentre.eu/sites/default/files/files/pages/Dzīvās prakses laboratorija.pdf 

Akadēmiskās publikācijas ar BSC pētnieku dalību: