Close
14 / 02 / 2022

Praktisku sadarbības risinājumu rokasgrāmata

Autors: Sandra Šūmane

BSC ir publicējis digitālu rokasgrāmatu “Sadarbība viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai: attīstības virzieni un piemēri ilgtspējīgās pārtikas sistēmās, digitālos risinājumos un lauku-pilsētu mijattiecībās”. Rokasgrāmatā sakopotas tēmas un praktiski piemēri, kā vieda un ilgtspējīga attīstība īstenojas daudzdalībnieku sadarbībā trīs jomās: reģionālās pārtikas sistēmās, lauku digitalizācijā un lauku-pilsētu mijattiecībās. Rokasgrāmata iecerēta praktiķiem, ekspertiem un interesentiem minētajās jomās.

Rokasgrāmatas caurviju vadmotīvs ir atziņa, ka ilgtspējīgas teritoriālās attīstības sekmīgai īstenošanai var būt nepieciešama dažādu pušu – pētnieku, politikas veidotāju, uzņēmēju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju – iesaiste un sadarbība. Šādā daudzpusīgā daudzdalībnieku sadarbībā – jeb zināšanu un inovāciju partnerībās – tiek savienoti dažādi resursi, kas ļauj sekmīgāk attīstīt un ieviest jaunus risinājumus, kuru īstenošana nebūtu pa spēkam vai būtu ievērojami sarežģītāka individuāliem dalībniekiem.

Rokasgrāmatā aplūkotās tēmas un piemēri iezīmē vairākus samērā jaunus vai zināmākus, bet vēl nepietiekoši izmantotus attīstības virzienus un risinājumus, kas ilustrēti ar konkrētiem piemēriem. Tēmas un piemēri atlasīti, lai atspoguļotu sadarbības nozīmi. Katras tēmas un piemēra izklāsts ietver (1) konteksta apstākļu jeb situācijas aprakstu, kas rosinājuši iesaistītās puses meklēt risinājumus; (2) risinājumu jeb stratēģijas, ko zināšanu un inovāciju partnerības veido un īsteno, sadarbojoties un liekot lietā tām pieejamos resursus; (3) risinājuma sniegtos rezultātus, pievēršot uzmanību ekonomiskiem, sociāliem un vides aspektiem; (4) secinājumus, kas ietver galveno atziņu un/vai ieteikumus.

Rokasgrāmata ir sagatavota Latvijas Zinātnes Padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekta «EKIP: Lietotājorientētu zināšanu un inovācijas partnerību aktivizēšana viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai» (Nr.lzp-2020/2-0133) ietvaros.