BSC

Baltic Studies Centre (BSC) ir privāts bezpelņas pētnieciskais institūts ilgtspējīgas lauku un reģionālās attīstības, agro-pārtikas sistēmu, lauksaimniecības un inovāciju jomā

Skatīt vairāk

Par mums

Nodibinājums „Baltic Studies Centre” (BSC) ir privāta bezpeļņas pētnieciskā organizācija, kas veic sociālus pētījumus par ilgtspējīgu lauku un reģionālo attīstību. BSC darbojas kopš 1991. gada un šajā laikā ir realizējis vairāk kā 40 pētnieciskos projektus, tostarp 15 Eiropas Savienības (ES) zinātņu Ietvarprogrammu projektus. Līdz šim īstenotie pētnieciskie projekti vērsti uz kompleksu, starpdisciplināru un Latvijas apstākļiem jaunu tēmu izpēti, kas vienlaicīgi ir aktuālas arī pasaules mērogā.

BSC īsteno uz rīcību vērstus pētījumus, kuru rezultāti ir noderīgi Latvijas organizācijām, uzņēmumiem un kopienām. Sadarbība ar dažādām ieinteresētajām pusēm ļauj fokusēt pētījumus uz praktiķu vajadzībām, veidot jaunas izstrādes un projektus, risināt aktuālas ekonomiskas un sociālas problēmas. 

h1-before Blogs h1-after

Meža nekoksnes produktu inovācijas – lauku attīstības un ilgtspējas veicināšanas virziens (TRUSt) By Mikelis Grivins icon-clock 02 / 01 / 2018

No 1. decembra BSC pētnieks Miķelis Grīviņš sāk īstenot pēcdoktorantūras pētījumu "Meža nekoksnes produktu inovācijas – lauku attīstības un ilgtspējas veicināšanas virziens (TRUSt)".

Lasīt vairāk
Zemnieku zināšanas ilgtspējīgākai lauksaimniecībai By Sandra Šūmane icon-clock 22 / 11 / 2017
Publicēti Sandras Šūmanes, Tāļa Tisenkopfa, Ilonas Kundas un līdzautoru raksti par vietējo un zemnieku zināšanu lomu ilgtspējīgas lauksaimniecības stiprināšanā žurnālā Journal of Rural Studies un interneta vietnē www.arc2020.eu.
Lasīt vairāk
SALSA ziņu lapa Nr. 1 By Sandra Šūmane icon-clock 03 / 11 / 2017

Sagatavota pirmā nacionālā ziņu lapa par starptautiskā projekta SALSA gaitu un līdzšinējiem BSC īstenotā pētījuma rezultātiem Latvijā.

Lasīt vairāk
By Talis Tisenkopfs icon-clock 20 / 10 / 2017 Lasīt vairāk
By Anda Adamsone-Fiskovica icon-clock 20 / 10 / 2017 Lasīt vairāk
By Talis Tisenkopfs icon-clock 20 / 10 / 2017 Lasīt vairāk

h1-before Komanda h1-after

Tālis Tisenkopfs

Dr.sc.soc., Vadošais pētnieks

Specializējas tēmās par lauku attīstību, mazajām saimniecībām, lauksaimniecības pārtikas sistēmām un inovāciju

Miķelis Grīviņš

Dr.sc.soc., Pētnieks

Specializējas tēmās, kas saistītas ar ilgtspējīgām pārtikas sistēmām un pārtikas praksēm Latvijā, lauku attīstību un inovāciju. Pētnieciskās intereses saistītas arī ar izglītības un metodoloģijas jautājumiem

Anda Ādamsone-Fiskoviča

Dr.sc.soc., Pētniece

Specializējas zinātnes un tehnoloģijas sociālās izpētes jomā un tēmās, kas saistītas ar zinātnes publiskās komunikācijas, zinātnes sabiedriskās izpratnes, inovācijas un pētniecības politikas, zināšanu pārneses jautājumiem

Sandra Šūmane

Dr.sc.soc., Pētniece

Specializējas tēmās, kas saistītas ar lauku inovāciju, lauksaimniecisko zināšanu sistēmām, neformālo mācīšanos, īsajām piegādes ķēdēm un mazo saimniecību attīstības stratēģijām

h1-before Projekti h1-after

ROBUST

Logo

Rural-Urban Outlooks: Unlocking Synergies 

Lauku un pilsētas skatījumi: kopdarbības iespējas

2017-2021

Atslēgas vārdi: lauki, pilsēta, mijiedarbe, kopdarbība, pārvaldība

Lasīt vairāk
AGRILINK

Agricultural knowledge: linking farmers, advisors and researchers to boost innovation

Lauksaimnieciskās zināšanas: zemnieku, konsultantu un pētnieku sasaiste inovāciju veicināšanai

2017-2021

Atslēgas vārdi: inovāciju atbalsts, līdzdarbīga inovācija, transdisciplinaritāte, dzīvās loboratorijas, lauksaimnieki, rīcībpolitika, konsultanti

Lasīt vairāk
PLAID

 logo

Peer-to-peer learning: accessing innovation through demonstration

Mācīšanās no līdzbiedriem: demonstrējumi inovāciju pieejamībai 

2016-2019

Atslēgas vārdi: inovācija, lauksaimniecība, zināšanu apmaiņa, komercsaimniecības, demonstrējumi

Lasīt vairāk
SALSA

 salsa-logotipo-web

Small farms, small food businesses and sustainable food security

Mazās saimniecības, mazie pārtikas uzņēmumi un ilgtspējīgs pārtikas nodrošinājums

2016-2020

Atslēgas vārdi: pārtikas un uztura drošība, ilgtspēja, pārtikas ķēdes, mazās saimniecības, mazie pārtikas uzņēmumi, pārtikas sistēmas, transdiscplinaritāte, multiaģentu, sistēmiska, progresīva telpas analīze, rīcībpolitika, ES, Āfrika

Lasīt vairāk
SUFISA

Sustainable finance for sustainable agriculture and fisheries

Ilgtspējīgs līdzekļu nodrošinājums ilgtspējīgai lauksaimniecībai un zivsaimniecībai

2015-2019

Atslēgas vārdi: pārtikas un uztura drošība, ilgtspējīgs līdzekļu nodrošinājums, pārtikas apgādes ķēdes, riska vadība, kredītu tirgi, lauksaimniecības politika

Lasīt vairāk
TRANSMANGO

Attēlu rezultāti vaicājumam “transmango”

Assessment of the impact of drivers of change on Europe's food and nutrition security

Eiropas pārtikas un uztura drošību ietekmējošo pārmaiņu faktoru ietekmes novērtējums

2014-2018

Atslēgas vārdi: novērtējums, globālie pārmaiņu veicinātāji, pārtikas un uztura drošība, scenāriji, pārmaiņu virzieni

Lasīt vairāk
GLAMUR

Attēlu rezultāti vaicājumam “glamur”

Global and local food chain assessment: a multidimensional performance-based approach

Globālo un vietējo pārtikas ķēžu novērtējums: daudzdimensionāla veiktspējas pieeja

2013-2016

Atslēgas vārdi: lokālās pārtikas sagādes ķēdes, globālās pārtikas sagādes ķēdes, ES politika, ilgtspēja, patiesās pārtikas izmaksas, sniegums, multi-kritēriji, pārtikas pieejamība

Lasīt vairāk
RETHINK

Attēlu rezultāti vaicājumam “rethink project”

Rethinking the links between farm modernisation, rural development and resilience in a world of increasing demands and finite resources

Saikņu starp lauku saimniecību modernizāciju, lauku attīstību un dzīvotspēju izvērtēšana mūsdienu pieaugošu vajadzību un izsīkstošu resursu pasaulē

2013-2015

Atslēgas vārdi: saimniecību modernizācija, lauku dzīvotspēja, labklājība, zināšanu un mācīšanās tīkli, pārvaldība

Lasīt vairāk
SUPURBFOOD

Attēlu rezultāti vaicājumam “supurbfood”

Towards sustainable modes of urban and peri-urban food provisioning

Ilgstpējīgi pārtikas nodrošināšanas veidi pilsētās un piepilsētās

2012-2015

Atslēgas vārdi: īsās pārtikas sagādes ķēdes, pilsētas un piepilsētas lauksaimniecība, atkritumu pārstrāde, ilgtspēja, politika, pilsēt-reģions, attīstības valstis

Lasīt vairāk
SOLINSA

Attēlu rezultāti vaicājumam “solinsa”

Agricultural knowledge systems in transition: towards a more effective and efficient support of learning and innovation networks for sustainable agriculture

Lauksaimniecības zināšanu sistēmas pārmaiņu procesā: virzība uz efektīvāku atbalstu ilgtspējīgas lauksaimniecības mācīšanās un zināšanu tīkliem

2011-2014

Lasīt vairāk
PUREFOOD

Urban, peri-urban and regional food dynamics: towards an integrated and territorial approach to food

Pilsētas, piepilsētas un reģionālā pārtikas attīstība: virzībā uz integrētu un teritoriālu pieeju pārtikai

2010-2014

Lasīt vairāk
FOODLINKS

Attēlu rezultāti vaicājumam “foodlinks”

Knowledge brokerage to promote sustainable food consumption and production: linking scientists, policymakers and civil society organizations

Zināšanu brokerēšana ilgtspējīga pārtikas patēriņa un ražošanas veicināšanai: zinātnieku, politikas veidotāju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju sasaiste

2011-2013

Lasīt vairāk
ETUDE

Enlarging the theoretical understanding of rural development

Lauku attīstības teorētiskās izpratnes paplašināšana

2007-2009

Lasīt vairāk
IN-SIGHT

Strengthening innovation processes for growth and development

Inovācijas procesu stiprināšana izaugsmei un attīstībai

2006-2008

Lasīt vairāk
SINER-GI

Strengthening international research on geographical indications: from research foundation to consistent policy

Ģeogrāfiskās izcelmes norāžu starptautiskās pētniecības stiprināšana: virzībā no pētniecības uz atbilstošu rīcībpolitiku

2005-2008

Lasīt vairāk
COFAMI

Encouraging collective farmers marketing initiatives

Kolektīvu lauksaimnieku tirgvedības iniciatīvu veicināšana

2005-2008

Lasīt vairāk
SUS-CHAIN

Marketing sustainable agriculture: an analysis of the potential role of new food supply chains in sustainable rural development

Ilgtspējīgas lauksaimniecības tirgvedība: jaunu pārtikas sagādes ķēžu potenciālās lomas ilgtspējīgā lauku attīstībā analīze

2003-2006

Lasīt vairāk
PUBACC

Analysing public accountability procedures in contemporary European contexts

Publiskās atbildības procedūru analīze mūsdienu Eiropas kontekstos

2001-2004

Lasīt vairāk
Transforming rural communication

Transforming rural communication

Lauku saziņas pārveide

2001-2003

Lasīt vairāk
Making agriculture sustainable: the role of farmers

Making agriculture sustainable: the role of farmers' networking and institutional strategies

Ceļā uz ilgtspējīgu lauksaimniecību: lauksaimnieku tīklošanās un institucionālo stratēģiju loma

1997-2000

Lasīt vairāk

h1-before publikācijas h1-after

Publikācijas akadēmiskos žurnālos By BSC icon-clock 18 / 07 / 2017

BSC pētnieki ir publicējuši virkni zinātnisku rakstu. To saraksts ir pieejams šeit.

Lasīt vairāk
Pētījumu ziņojumi By BSC icon-clock 19 / 09 / 2015

BSC pētnieki ir publicējuši un līdzdarbojušies virknē pētījumu ziņojumu. To saraksts ir pieejams šeit.

Lasīt vairāk
Publiskās ziņas By BSC icon-clock 16 / 09 / 2015

Daži no pētījumiem ir tikuši atspoguļoti arī plašsaziņas līdzekļos. Šeit ir informācija par dažām ziņām, kurās mūsu pētījumu rezultāti ir parādījušies.

Lasīt vairāk
Politikas rekomendācijas By BSC icon-clock 14 / 09 / 2015

Starptautiski salīdzinoši pētījumi nereti noved līdz politikas rekomendācijām. Te būs dažas no rekomendācijām, kuru izstrādē ir līdzdarbojušies BSC pētnieki.

Lasīt vairāk

h1-before Kontakti h1-after

Jūsu ziņa ir veiksmīgi nosūtīta!