BSC

Baltic Studies Centre (BSC) ir privāts bezpeļņas pētnieciskais institūts ilgtspējīgas lauku un reģionālās attīstības, agro-pārtikas sistēmu, lauksaimniecības, inovāciju, kā arī zinātnes un tehnoloģiju sociālās izpētes jomā.

Skatīt vairāk

Par mums

Nodibinājums „Baltic Studies Centre” (BSC) ir privāta bezpeļņas pētnieciskā organizācija, kas veic sociālus pētījumus par ilgtspējīgu lauku un reģionālo attīstību un pārtikas sistēmām, kā arī zinātnes un tehnoloģiju sociālajiem aspektiem. BSC darbojas kopš 1991. gada un šajā laikā ir realizējis vairāk kā 40 pētnieciskos projektus, tostarp 15 Eiropas Savienības (ES) zinātņu Ietvarprogrammu projektus. Līdz šim īstenotie pētnieciskie projekti vērsti uz kompleksu, starpdisciplināru un Latvijas apstākļiem jaunu tēmu izpēti, kas vienlaicīgi ir aktuālas arī pasaules mērogā.

BSC īsteno uz rīcību vērstus pētījumus, kuru rezultāti ir noderīgi Latvijas organizācijām, uzņēmumiem un kopienām. Sadarbība ar dažādām ieinteresētajām pusēm ļauj fokusēt pētījumus uz praktiķu vajadzībām, veidot jaunas izstrādes un projektus, risināt aktuālas ekonomiskas un sociālas problēmas. 

Video par BSC rezultātu pārneses, komunikācijas, izmantošanas un sadarbības aktivitātēm atrodams šeit.

h1-before Blogs h1-after

BSC komandu papildina jaunas pētnieces BSC icon-clock 10 / 09 / 2023

Šajā gadā BSC komandu ir papildinājušas divas pētnieces – Dr.geogr. Maija Ušča un Dr.sc.ing. Elīna Dāce.

Lasīt vairāk
BSC sadarbības partnera - Latvijas Universitātes - informācija par doktorantu sasniegumiem vasarā BSC icon-clock 04 / 09 / 2023

Granta saņēmēji Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” (Nr. 8.2.2.0/20/I/006) turpina darbu pie promocijas darbu un zinātnisko publikāciju izstrādes.

Lasīt vairāk
GreenHort projekta atziņas seminārā / lauka dienā Pūrē BSC icon-clock 22 / 08 / 2023

2023. gada 13. septembrī aicinām uz Dārzkopības institūta organizēto semināru / lauka dienu Pūrē, kurā tiks prezentēti arī GreenHort projekta ietvaros BSC veiktās izpētes rezultāti.

Lasīt vairāk
Kā nodot lauksaimnieciskās zināšanas? Anda Ādamsone-Fiskoviča icon-clock 25 / 07 / 2023

Domājot par nerimstoši aktuālo tēmu par efektīviem zināšanu nodošanas veidiem lauksaimniekiem, iedvesmu var smelties arī dažādos agrāko laiku radošos risinājumos.

Lasīt vairāk
BSC pētnieces - Dziesmusvētku dalībnieces Anda Ādamsone-Fiskoviča icon-clock 11 / 07 / 2023

Starp BSC vērtībām nozīmīga ir darba un ārpusdarba dzīves balansa nodrošināšana darbiniekiem. Viena no šādām iespējām ir dalība amatierkoros un attiecīgi arī Dziesmusvētkos.

Lasīt vairāk
Zinātniskā grāda pretendente Oksana Žabko gatavojas promocijas darba aizstāvēšanai Oksana Žabko icon-clock 30 / 06 / 2023

BSC zinātniskā asistente Oksana Žabko, kas iesaistīta Latvijas Universitātes īstenotā un Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā”, turpina darbu pie promocijas procesa.

Lasīt vairāk

h1-before Komanda h1-after

Tālis Tisenkopfs

Dr.sc.soc., Vadošais pētnieks

Specializējas tēmās par lauku attīstību, mazajām saimniecībām, lauksaimniecības pārtikas sistēmām un inovāciju

E-pasts: talis.tisenkopfs [at] bscresearch.lv

Miķelis Grīviņš

Dr.sc.soc., Vadošais pētnieks

Specializējas tēmās, kas saistītas ar ilgtspējīgām pārtikas sistēmām un pārtikas praksēm Latvijā, lauku attīstību un inovāciju. Pētnieciskās intereses saistītas arī ar izglītības un metodoloģijas jautājumiem

E-pasts: mikelis.grivins [at] bscresearch.lv

Anda Ādamsone-Fiskoviča

Dr.sc.soc., Vadošā pētniece

Specializējas zinātnes un tehnoloģijas sociālās izpētes jomā un tēmās, kas saistītas ar lauksaimniecības un pārtikas socioloģiju

E-pasts: anda.adamsone-fiskovica [at] bscresearch.lv

Sandra Šūmane

Dr.sc.soc., Vadošā pētniece

Specializējas tēmās, kas saistītas ar lauku inovāciju, lauksaimniecisko zināšanu sistēmām, neformālo mācīšanos, īsajām piegādes ķēdēm un mazo saimniecību attīstības stratēģijām

E-pasts: sandra.sumane [at] bscresearch.lv

Emīls Ķīlis

Ph.D., Vadošais pētnieks

Specializējas tēmās, kas saistītas ar zinātnes, tehnoloģijas un ekspertīzes sociālo izpēti

E-pasts: emils.kilis [at] bscresearch.lv

Ilze Mileiko

Mg.sc.soc., Zinātniskā asistente

Specializējas kvalitatīvajās pētniecības metodēs, pedagoģijā un inovatīvos sadarbības veidos lauksaimniecības pārtikas sistēmās

E-pasts: ilze.mileiko [at] bscresearch.lv

Oksana Žabko

Mg.sc.soc., zinātniskā grāda pretendente; Zinātniskā asistente

Specializējas darba socioloģijā, it sevišķi, prasmju atbilstības novērtējumam darba tirgus pieprasījumam un atbilstošam pieaugušo izglītības piedāvājumam, un sociālās politikas pētniecībā, apgūst aprites ekonomikas principus

E-pasts: oksana.zabko [at] bscresearch.lv

Maija Ušča

Dr.geogr., Pētniece

Specializējas tēmās, kas saistītas ar lauksaimniecības, pārtikas sistēmu un īso pārtikas piegādes ķēžu izpēti.

E-pasts: maija.usca [at] bscresearch.lv

Lūcija Ceicāne

Projektu administratīvā vadītāja

E-mail: lucija.ceicane [at] bscresearch.lv

Elīna Dāce

Dr.sc.ing., Mg.sc.soc., Pētniece 

Specializējas ar aprites bioekonomiku un atkritumu apsaimniekošanu saistītās tēmās, kā arī aprites cikla analīzes un sistēmu modelēšanas pielietošanā. Interesējas arī par siltumnīcefekta gāzu emisijām, pielāgošanos klimata pārmaiņām un politikas scenārijiem. 

E-pasts: elina.dace [at] bscresearch.lv 

h1-before Projekti h1-after

PLUS Change

 

https://pbs.twimg.com/profile_images/1406906465789616133/tO9kUrDX_400x400.jpg

Zemes izmantošanas līdzdalības stratēģijas: Bioloģiskās daudzveidības, klimata un sociālo mērķu sasniegšana mainīgā pasaulē

2023-2027

Atslēgvārdi: Klimata izpēte, Pārmaiņas, Sistēmas izmaiņas, Uzvedības maiņa, Pārvaldība, Zemes izmantošanas modelēšana, Intervences, Plānošana un politika

Lasīt vairāk
PREMIERE

Preparing multi-actor projects in a co-creative way

Daudzaģentu projektu koprade

2023-2027 

Atslēgas vārdi: lauksaimniecība, lauku attīstība, zivsaimniecība

Lasīt vairāk
DATA4FOOD2030

Pathways towards a fair, inclusive and innovative data economy for sustainable food systems

Ceļi uz godīgu, iekļaujošu un inovatīvu datu ekonomiku ilgtspējīgām pārtikas sistēmām

2022-2026

Atslēgvārdi: digitizācija, pārtika, datu ekonomika, ilgtspēja, monitorings

Lasīt vairāk
CODECS

Maximising the co-benefits of agricultural digitalisation through conducive digital ecosystems

Digitālās ekosistēmas lauksaimniecības digitalizācijas koplabuma sekmēšanai

2022-2026

Atslēgvārdi: digitizācija, lauksaimnieki, ilgtspēja, demonstrējumi, tehnoloģiju izvērtējums

Lasīt vairāk
LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā

 

Latvijas Universitātes doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā

2022-2023

Atslēgvārdi: jauno zinātnieku darba atbalsts, akadēmiskā personāla atjaunošana

Lasīt vairāk
CIRCLE

CIRCLE_logo_project_title_1

Promoting collaboration for sustainable and circular use of bioresources across agriculture, forestry, and aquaculture

Sadarbības veicināšana ilgtspējīgai bioresursu starpnozaru apritei lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā

2021-2024

Atslēgvārdi: aprites ekonomika, bioresursi, starpnozaru sadarbība, biznesa modeļi, starpdisciplinaritāte

Lasīt vairāk
CUPP

Critical Understanding of Predictive Policing

Kritiska izpratne par digitāliem un datu analītikas risinājumiem policijas darbā

2021-2024

Atslēgvārdi: sabiedriskā kārtība, digitalizācija, valsts sektors, policija, innovācija, sabiedrība

Lasīt vairāk
GreenHort

Elaboration of environment-friendly crop growing technologies identified by the Green Deal and their implementation in horticultural production in Latvia

Eiropas Zaļā kursa noteikto vidi saudzējošo tehnoloģisko risinājumu izstrāde un ieviešana dārzkopībā Latvijā

2021-2023

Atslēgvārdi: zaļais kurss, inovācijas, dārzkopība, ilgtspēja, tehnoloģiskie risinājumi, augsnes auglība, zaļināšana, līdzdarbīga pētniecība, lauksaimnieki

Lasīt vairāk
EKIP

Enacting user-centred knowledge and innovation partnerships for smart and sustainable territorial development

Lietotājorientētu zināšanu un inovācijas partnerību aktivizēšana viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai

2020-2021

Atslēgvārdi: zināšanu un inovāciju partnerības, ilgtspējīgas pārtikas sistēmas, digitalizācija, lauku-pilsētu mijiedarbe, līdzdalības pieeja, starpnozaru zināšanas, atbildīga pētniecība un inovācija

Lasīt vairāk
COCOREADO

Connecting consumers and producers to rebalance farmers' position through ambassadors trainings

Patērētāju un ražotāju tuvināšana lauksaimnieku pozīcijas stiprināšanai ar vēstnieku apmācību palīdzību

2021-2025

Atslēgvārdi: Sagādes ķēdes pārvaldīšana, zināšanu pārnese, radošuma vadība

Lasīt vairāk
IN-HABIT

Inclusive health and wellbeing in small and medium size cities

Veselīgas un iekļaujošas pilsētas

2020-2025

Atlsēgvārdi: ilgtspējīga plānošana, dzimte pilsētvided plānošanā un attīstīšanā, sociāla inovācija, inovācija un dauzdveidība, iekļaujoša veselība un labbūtība, partnerības, nelabvēlīgas apkaimes, mazās un vidējās pilsētas

Lasīt vairāk
SYSTEMIC

 

An integrated approach to the challenge of sustainable food systems: adaptive and mitigatory strategies to address climate change and malnutrition

Integrēta pieeja ilgtspējīgu pārtikas sistēmu izaicinājumam: pielāgošanās un ietekmes mazināšanas stratēģijas klimata pārmaiņu un nepietiekama uztura problēmu risināšanā

2020-2023

Atslēgvārdi: pārtikas nodrošinājums, klimata pārmaiņas, pārtikas ražošana, patēriņš, uzturs, sabiedrības veselība

Lasīt vairāk
DESIRA

Digitisation: Economic and Social Impacts on Rural Areas

Digitizācija: Ekonomiskā un sociālā ietekme uz lauku vidi

2019-2023

Atslēgvārdi: reģionālā attīstība, lauku attīstības pētniecība, zinātnes un tehnoloģijas sociālā izpēte, digitālas sociālas inovācijas, scenāriju veidošana, sociāli-kiber-fiziskās sistēmas, atbildīga pētniecība un inovācijas

Lasīt vairāk
SINFO

Sociālās inovācijas pārtikas apgādē: ceļi uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu

2018-2021

Atslēgvārdi: sociālā inovācija, pārtikas apgāde, pārvaldība, ilgtspēja, diētas

Lasīt vairāk
ROBUST

Logo

Rural-Urban Outlooks: Unlocking Synergies 

Lauku-pilsētu mijiedarbe abpusējai attīstībai

2017-2021

Atslēgvārdi: lauki, pilsēta, mijiedarbe, kopdarbība, pārvaldība

Lasīt vairāk
AGRILINK

Agricultural knowledge: linking farmers, advisors and researchers to boost innovation

Lauksaimnieciskās zināšanas: zemnieku, konsultantu un pētnieku sadarbība inovāciju veicināšanai

2017-2021

Atslēgvārdi: inovāciju atbalsts, līdzdarbīga inovācija, transdisciplinaritāte, dzīvās prakses laboratorijas, lauksaimnieki, rīcībpolitika, konsultanti

Lasīt vairāk
TRUST

Meža nekoksnes produktu inovācijas – lauku attīstības un ilgtspējas veicināšanas virziens (TRUSt)

2017-2020

Atslēgvārdi: savvaļas produkti, inovācijas, lauku attīstība, ilgtspēja

Lasīt vairāk
TOOLS2SEA

Policy tools for Baltic Sea nutrient management

Politikas instrumenti barības vielu pārvaldībai Baltijas jūrā

2018-2020

Atslēgvārdi: politikas instrumenti, barības vielu pārvaldība, Baltijas jūras rīcības plāns, nākotnes scenāriji

Lasīt vairāk
PLAID

 logo

Peer-to-peer learning: accessing innovation through demonstration

Mācīšanās no līdzbiedriem: demonstrējumi inovāciju pieejamībai 

2017-2019

Atslēgvārdi: inovācija, lauksaimniecība, zināšanu apmaiņa, komercsaimniecības, demonstrējumi

Lasīt vairāk
SALSA

 salsa-logotipo-web

Small farms, small food businesses and sustainable food security

Mazās saimniecības, mazie pārtikas uzņēmumi un ilgtspējīgs pārtikas nodrošinājums

2016-2020

Atslēgvārdi: pārtikas un uztura drošība, ilgtspēja, pārtikas ķēdes, mazās saimniecības, mazie pārtikas uzņēmumi, pārtikas sistēmas, transdiscplinaritāte, multiaģentu, sistēmiska, progresīva telpas analīze, rīcībpolitika, ES, Āfrika

Lasīt vairāk
SUFISA

Sustainable finance for sustainable agriculture and fisheries

Ilgtspējīgs līdzekļu nodrošinājums ilgtspējīgai lauksaimniecībai un zivsaimniecībai

2015-2019

Atslēgvārdi: pārtikas un uztura drošība, ilgtspējīgs līdzekļu nodrošinājums, pārtikas apgādes ķēdes, riska vadība, kredītu tirgi, lauksaimniecības politika

Lasīt vairāk
TRANSMANGO

index_1

Assessment of the impact of drivers of change on Europe's food and nutrition security

Eiropas pārtikas un uztura drošību ietekmējošo pārmaiņu faktoru ietekmes novērtējums

2014-2018

Atslēgvārdi: novērtējums, globālie pārmaiņu veicinātāji, pārtikas un uztura drošība, scenāriji, pārmaiņu virzieni

Lasīt vairāk
GLAMUR

Attēlu rezultāti vaicājumam “glamur”

Global and local food chain assessment: a multidimensional performance-based approach

Globālo un vietējo pārtikas ķēžu novērtējums: daudzdimensionāla veiktspējas pieeja

2013-2016

Atslēgvārdi: lokālās pārtikas sagādes ķēdes, globālās pārtikas sagādes ķēdes, ES politika, ilgtspēja, patiesās pārtikas izmaksas, sniegums, multi-kritēriji, pārtikas pieejamība

Lasīt vairāk
RETHINK

Rethinking the links between farm modernisation, rural development and resilience in a world of increasing demands and finite resources

Saikņu starp lauku saimniecību modernizāciju, lauku attīstību un dzīvotspēju izvērtēšana mūsdienu pieaugošu vajadzību un izsīkstošu resursu pasaulē

2013-2015

Atslēgvārdi: saimniecību modernizācija, lauku dzīvotspēja, labklājība, zināšanu un mācīšanās tīkli, pārvaldība

Lasīt vairāk
SUPURBFOOD

Attēlu rezultāti vaicājumam “supurbfood”

Towards sustainable modes of urban and peri-urban food provisioning

Ilgstpējīgi pārtikas nodrošināšanas veidi pilsētās un piepilsētās

2012-2015

Atslēgvārdi: īsās pārtikas sagādes ķēdes, pilsētas un piepilsētas lauksaimniecība, atkritumu pārstrāde, ilgtspēja, politika, pilsēt-reģions, attīstības valstis

Lasīt vairāk
SOLINSA

Attēlu rezultāti vaicājumam “solinsa”

Agricultural knowledge systems in transition: towards a more effective and efficient support of learning and innovation networks for sustainable agriculture

Lauksaimniecības zināšanu sistēmas pārmaiņu procesā: virzība uz efektīvāku atbalstu ilgtspējīgas lauksaimniecības mācīšanās un zināšanu tīkliem

2011-2014

Lasīt vairāk
PUREFOOD

Urban, peri-urban and regional food dynamics: towards an integrated and territorial approach to food

Pilsētas, piepilsētas un reģionālā pārtikas attīstība: virzībā uz integrētu un teritoriālu pieeju pārtikai

2010-2014

Lasīt vairāk
FOODLINKS

Attēlu rezultāti vaicājumam “foodlinks”

Knowledge brokerage to promote sustainable food consumption and production: linking scientists, policymakers and civil society organizations

Zināšanu brokerēšana ilgtspējīga pārtikas patēriņa un ražošanas veicināšanai: zinātnieku, politikas veidotāju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju sasaiste

2011-2013

Lasīt vairāk
ETUDE

Enlarging the theoretical understanding of rural development

Lauku attīstības teorētiskās izpratnes paplašināšana

2007-2009

Lasīt vairāk
IN-SIGHT

Strengthening innovation processes for growth and development

Inovācijas procesu stiprināšana izaugsmei un attīstībai

2006-2008

Lasīt vairāk
SINER-GI

Strengthening international research on geographical indications: from research foundation to consistent policy

Ģeogrāfiskās izcelmes norāžu starptautiskās pētniecības stiprināšana: virzībā no pētniecības uz atbilstošu rīcībpolitiku

2005-2008

Lasīt vairāk
COFAMI

Encouraging collective farmers marketing initiatives

Kolektīvu lauksaimnieku tirgvedības iniciatīvu veicināšana

2005-2008

Lasīt vairāk
SUS-CHAIN

Marketing sustainable agriculture: an analysis of the potential role of new food supply chains in sustainable rural development

Ilgtspējīgas lauksaimniecības tirgvedība: jaunu pārtikas sagādes ķēžu potenciālās lomas ilgtspējīgā lauku attīstībā analīze

2003-2006

Lasīt vairāk
PUBACC

Analysing public accountability procedures in contemporary European contexts

Publiskās atbildības procedūru analīze mūsdienu Eiropas kontekstos

2001-2004

Lasīt vairāk
Transforming rural communication

Transforming rural communication

Lauku saziņas pārveide

2001-2003

Lasīt vairāk
Making agriculture sustainable: the role of farmers

Making agriculture sustainable: the role of farmers' networking and institutional strategies

Ceļā uz ilgtspējīgu lauksaimniecību: lauksaimnieku tīklošanās un institucionālo stratēģiju loma

1997-2000

Lasīt vairāk

h1-before publikācijas h1-after

Akadēmiskās publikācijas BSC icon-clock 21 / 09 / 2023

BSC pētnieki ir publicējuši virkni zinātnisku rakstu. To saraksts ir pieejams šeit.

Lasīt vairāk
Rokasgrāmata "Sadarbība viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai" Sandra Šūmane icon-clock 30 / 12 / 2021

Attīstības virzieni un piemēri ilgtspējīgās pārtikas sistēmās, digitālos risinājumos un lauku pilsētu mijattiecībās

Lasīt vairāk
Politikas rekomendācijas BSC icon-clock 30 / 12 / 2021

Starptautiski salīdzinoši pētījumi nereti noved līdz politikas rekomendācijām. Te būs dažas no rekomendācijām, kuru izstrādē ir līdzdarbojušies BSC pētnieki.

Lasīt vairāk
Pētījumu ziņojumi BSC icon-clock 31 / 08 / 2021

BSC pētnieki ir publicējuši un līdzdarbojušies virknē pētījumu ziņojumu. To saraksts ir pieejams šeit.

Lasīt vairāk
Publiskās ziņas BSC icon-clock 05 / 07 / 2021

Daži no pētījumiem ir tikuši atspoguļoti arī plašsaziņas līdzekļos. Šeit ir informācija par dažām ziņām, kurās mūsu pētījumu rezultāti ir parādījušies.

Lasīt vairāk
Stratēģiskie dokumenti BSC icon-clock 01 / 01 / 2021

Šajā sadaļā apskatāmi BSC darbību reglamentējošie un stratēģiskie dokumenti.

Lasīt vairāk

h1-before Kontakti h1-after

Jūsu ziņa ir veiksmīgi nosūtīta!